आश्रम सञ्चालक समिति

डा.स्वामी रामानन्द गिरि
अध्यक्ष
Profile: >> View >>

स्वामी मधुसूदनानन्द गिरि
उपाध्यक्ष
Profile: >> View >>

डा.गुरुप्रसाद सुवेदी
सदस्य
Profile: >> View >>

रामप्रसाद भण्डारी
सदस्य
Profile: >> View >>

स्वामी केशवानन्द गिरि
सदस्य
Profile: >> View >>

माधवप्रसाद पौडेल
सदस्य
Profile: >> View >>