पत्रपत्रिका

  • Posted on: 14 December 2019
  • By: msgurukul
Body: 

गुरुकुलबाट विभिन्न अनुसन्धानात्मक पत्रपत्रिकाहरू प्रकाशित हुने गरेका छन् ।

महेश (अनुसन्धानात्मक पत्रिका)

  • विज्ञसमीक्षित

रजत-स्मारिका २०७५

  • महेश संन्यास आश्रम एवं गुरुकुलको रजत-स्मारिका

(नोट: गुरुकुलमा रहेको महेश बाल समूह र महेश छात्र समूहले विभिन्न पुस्तक एवं पत्रिका प्रकाशन गर्दै आएका छन् ।)