भित्ते पात्रो

  • Posted on: 14 December 2019
  • By: msgurukul

महेश संस्कृत गुरुकुलबाट प्रत्येक वर्ष प्रामाणिक तिथिमितिसहितको भित्तेपात्रो प्रकाशित हुन्छ । यस वर्षको पात्रो निम्नानुसार रहेको छ -